Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelő megnevezése

A gyogytornaszakademia.hu oldalt (Gyógytornász Akadémia) a Dialog Kft. üzemelteti, jelen nyilatkozatával tájékoztatva e honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

Adatkezelő: Dialog Kft.

Adatkezelő adószáma: 14475281241

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01 09 905486

Adatkezelő székhelye: 1033 Budapest, Hévízi út 6/E

Adatkezelő e-elérhetősége: info@dialogkommunikacio.hu

 

Az adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. július 13-tól visszavonásig tart. Az adatkezelési szabályzat módosulása esetén a legfrissebb verziót folyamatosan felöltjük, így mindig a honlapon közzétett szabályzat az irányadó.

A Dialog Kft. tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján kezel személyes adatokat. E tájékoztató a Dialog Kft.  Adatvédelmi Szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a Dialog Kft. által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, melynek során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

Jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A ..Dialog Kft.. kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Dialog Kft. személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulás vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel.

A Dialog Kft-nél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A Dialog Kft. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható vagy megsemmisíthető.

 

Az érintettek jogainak érvényesítése

Kérjük, ha Ön úgy érzi, hogy a Dialog Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az info@dialogkommunikacio.hu e-mail címen, illetve az Adatkezelő részére postai úton küldött levélküldemény útján.

A tájékoztatás kiterjed az Adatkezelő által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét adatkezelő a tájékoztatás kiadása előtt közli. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint az Infotv. 19. § szakaszában meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor.

Az Adatkezelő az érintettek megkeresésére a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – ad tájékoztatást.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az  Adatkezelő helyesbíti.

A Dialog Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti, mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH).

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: naih.hu

Amennyiben az érintett a Dialog Kft-nél panaszt tett, illetve adatai törlését, zárolását kérte, majd ezt követően a Társaság döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 naptári napon belül – bírósághoz vagy a NAIH-hoz  fordulhat. A bíróság az ügyben soronkívül jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Adatkezelés helye, adatfeldolgozók

Az e weboldal által rögzített adatok a Netidea Kft. (székhely: 1121 Budapest, Bazin u. 13.;cégjegyzékszám: 01-09-878143; adószám: 13883032-2-43; Adatfeldolgozó) által üzemeltetett külön szerveren kerülnek tárolásra. A szerver fizikailag a 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 13 címen található, a T-System szervertermében.

 

Kapcsolatfelvétel a Dialog Kft-vel

A Dialog Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy az általa üzemeltetett honlapon keresztül a látogató felvegye vele a kapcsolatot. A látogató megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat (pl. név, telefonszám, e-mail cím). Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Dialog Kft. adatkezelési szabályait, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

 

Az adatkezelés jogalapja

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”. Személyes adatainak a kapcsolatfelvételi fülön való megadásával és elküldésével kifejezetten hozzájárul a megadott adatainak a kezeléséhez.

 

Az adatkezelés célja, időtartama

Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel elősegítése a Dialog Kft-vel, az érintett adatainak rögzítése, a szolgáltatások igénybevételének a megkönnyítése. Az adatokat a cél szerint szükséges, illetőleg a jogszabályok által meghatározott időtartamig, legkésőbb az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeljük. Adatait az alábbi Adatfeldolgozónak is továbbíthatja az Adatkezelő annak érdekében, hogy az Ön által kiválasztott szolgáltatással kapcsolatosan a megfelelő szolgáltató tudjon válaszolni:

Netidea Kft. (székhely: 1121 Budapest, Bazin u. 13., cégjegyzékszám: 01-09-878143, adószám: 13883032-2-43.

 

A kezelt adatok köre

Név, életkor, telefonszám, e-mail cím, IP cím.

Amikor Ön a gyogytornaszakademia.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A böngészőprogram olyan módon is beállítható, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését.

Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A gyogytornaszakademia.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (www.google-analytics.com) oldalon lehet olvasni. A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Egyesült Államokbeli szervereire továbbítják és ott tárolják. A Google az információkat felhasználja a weboldal felhasználó által történő használatának kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja a felhasználó IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. Jelen weboldal használatával a felhasználó elfogadja a Google által a felhasználóról gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.

 

Záró és vegyes rendelkezések

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.